חיפוש
הרשם לקבלת עדכונים English
פרופיל המשרד | הצוות המקצועי | תחומי עיסוק | לקוחותינו | מהווי המשרד | צור קשר
 פסקי דין רשם האגודות השיתופיות

סמדר ניצן מבקשת לבטל פסק בורר בנושא שיוך דירות

בפני עוזר רשם האגודות השיתופיות עו"ד רמזי חוראני. תיק מס' 769/372/08 סמדר ניצן נ' קיבוץ פלמחים
07/09/2011

בעקבות השגת הגברת סמדר ניצן בנושא שיוך דירות מינתה עו"ד דנה ביאלר, מ"מ מנהלת מחלקת בוררויות את עו"ד איתן מימוני כבורר כדי להכריע במחלוקת בין הצדדים

ערעור על פסק בוררות חלקי מיום 17.11.2010 של הבורר עו"ד דורון דינאי, העוסק בין היתר בתמורה הכספית אשר דורש כפר שיתופי מגשימים

בפני רשם האגודות השיתופיות עו"ד אורי זליגמן. תיק מס' 852/59/09 מגשימים כפר שיתופי להתיישבות חקלאית בע"מ נ' אהרון גמליאלי
07/09/2011

המשיגה הגישה ערעור על פסק בוררות חלקי מיום 17.11.2010 של הבורר עו"ד דורון דינאי, העוסק בין היתר בתמורה הכספית אותה דורשת המשיגה מהמשיב. בתאריך 30.5.2011, נתתי את החלטתי בעניין, לאחר דיון שהתקיים בפני ובנוכחות הצדדים ביום 28.3.2011 והצעתי מתווה פשרה על מנת להביא את המחלוקת הכספית בין הצדדים לסיום ויודגש: החלטתי זו מהווה חלק בלתי נפרד, כמו גם המשכה של החלטתי מיום 30.5.2011 (להלן:" ההחלטה") ולפיכך, לא מצאתי לחזור על האמור בה
 

מושב מבקיעים טוען כי הבורר קיפח את האגודה בפסיקת שכר הטרחה

בפני רשם האגודות השיתופיות עו"ד אורי זליגמן. תיק מס 613/468/07 מבקיעים מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע"מ נ' הרצל חדד
07/09/2011

ביום 1.3.2011 הוגשה השגה על פסק הדין שנתן כב' הבורר, עו"ד עופר נועם ביום 22.2.11. דיון נקבע ליום 27.4.2011, אלא שביום 3.4.2011 הוגשה בקשה מוסכמת לדחיית מועד הדיון. מבין המועדים המוצעים קבעתי דיון נוסף ליום 16.5.2011. גם הדיון של 16.5.2011 לא התקיים לאור בקשת דחיה מוסכמת שהגישו באי כוח הצדדים. מאחר והוגשו שתי בקשות דחיה, שתיהן בהסכמה וכל בקשה הוגשה על ידי צד אחד משני הצדדים, לא ראיתי לנכון לדחות את הדיון והוריתי בהחלטה מיום 15.5.2011 להגיש סיכומים, כך שההכרעה במחלוקת תושתת על הסיכומים והחומר שבתיק. גרסתי כי אין צורך בקיום דיון: המחלוקת ממוקדת ואינה סבוכה, העמדות של שני הצדדים מונחות בפניי, אך בכל זאת אפשרתי לשניהם להגיש סיכומים שלא יעברו את השלושה עמודים כדי שתינתן אפשרות סבירה נוספת לכל צד להבהיר את עמדתו

ערעור על המלצות החוקר שקבע רשם האגודות השיתופיות

בפני רשם האגודות השיתופיות עו"ד אורי זליגמן. תיק מס' 1043/604/10 חסן דניאל נ' "פורת" מושב עובדים של הפועל המזרחי להתיישבות
07/09/2011

ביום 20.12.10 מונה עו"ד איתן מימוני (להלן: "החוקר"), לערוך חקירה באגודת "פורת" – מושב עובדים אגודה חקלאית שיתופית, לצורך בדיקת כשירותו של מר חסן דניאל לכהן כחבר ועד ההנהלה, לאור הרשעתו של מר חסן ובהתאם להוראת תקנה 26 לתקנות האגודות השיתופיות (רשויות האגודה), תשל"ה-1975 (להלן: "התקנות"). דו"ח החקירה הוגש ביום 17.1.11 והמלצת החוקר הייתה כי בעבירות אותן עבר המשיב לא דבק קלון ועל כן, אין הוא פסול מלכהן כחבר וועד ההנהלה של מושב פורת וזאת בהתאם לתקנות. על המלצה זו של החוקר, ערער המבקש בתיק המקורי, מר חיים חדד. הצדדים הגישו את עיקרי טיעוניהם ודיון בפני נקבע ליום 2.3.11

השגות על פסק הדין של הבורר

בפני רשם האגודות השיתופיות עו"ד אורי זליגמן תיק מס' 1412/56/97 אריה אסתר ואח' נ' מושב אשתאול
07/09/2011

ביום 26.6.2010 ניתן פסק דין על ידי כב' הבורר עו"ד אייל סודאי בו נדחתה תביעתם של המשיגים לפיצוי בגין כספים ששולמו בשנת 1988 עבור חובות המשקים המושבתים וכן בקשתם לקבל כספי מימוש ארבעה מגרשים בהרחבה נשוא ההחלטה משנת 1999. כב' הבורר החליט שלא לחייב בהוצאות לאור העבודה כי המחלוקות בין הצדדים היו סבירות ואמיתיות

רשם האגודות השיתופיות החליט, לפנים משורת הדין, חרף העובדה שעפ"י התקנות אין החזר הוצאות משפט, לזכות את אילנה פלטין בהחזר הוצאות בהליך שהיא ניהלה מול קיבוץ משמרות בעניין שיוך דירות.

בפני רשם האגודות השיתופיות עו"ד אורי זליגמן.תיק מס' 149/571/09 אילנה פלטין נ' קיבוץ משמרות
27/07/2011

בשנת 2007 התגלתה מחלוקת בקיבוץ משמרות בעניין שיוך דירות לחברים, בקשר לקבלתם לחברות על פי "היום הקובע". ביום 2.11.09 מונה עו"ד איתן מימוני לערוך חקירה שמטרתה בחינת זכויותיהם לשיוך דירות של מספר חברים בקיבוץ. ביום 2.8.10 התקבל דו"ח החקירה על מסקנותיו והמלצותיו. דיון בעקבות השגה על המלצותיו של עו"ד איתן מימוני התקיים בפני הרשם ביום 19.1.11. אחר מכן, אילנה פלטין הגישה השגה באשר לקבלת החזר הוצאותיה מהאגודה.

הוגשה בקשה לרשם האגודות השיתופיות להביא לסיום תפקידו של עו"ד איתן ארז כמפרק זמני של מושב שער אפרים.

בפני רשם האגודות השיתופיות עו"ד אורי זליגמן. תיק מס' 1292/43/11 חדד שמשון נ' עו"ד איתן ארז מפרק זמני מפעיל של האגודה שער אפרים מושב עובדים להתישבות
13/07/2011

.

שני חברי מושב שער אפרים פנו לרשם האגודות השיתופיות בעניין התנהלות המפרק בנושא חובות האגודה, וכן ביקשו להביא לידי סיום את תפקידו של המפרק ולעצור את פרויקט ההרחבה ב'. כמו כן, ביקשו לעצור את פרויקט מכירת 45 המגרשים אשר החוב בגינם מהווה את עיקר הבקשה לשם פריעת מרבית החוב לבנק לאומי למשכנתאות. המפרק  דחה מכל וכל את טענותיהם תוך שהוא טוען כי כל מטרתם, בהליך אותו הם מובילים, היא להעבירו מתפקידו וזאת על מנת להימנע מתשלום חובם לאגודה.

השגה על החלטת הבורר לחייב את עידן רייס בתשלום למושב חורש, בהוצאות הבוררות ובשכ"ט עו"ד למרות שרוב התביעה נדחתה.

בפני עוזר רשם האגודות השיתופיות עורך דין רמזי חוראני תיק מס' 4311/617/09. רייס עידן נ' חורש אילון אגודה שיתופית להתיישבות קהילתית בע"מ
13/07/2011

 

עידן רייס מלין על הפסיקה של הבורר על חיובו בתשלום עבור החודשים לא התגורר בתחום מושב חורש ועל חיובו בהוצאות משפט והוצאות הבוררות אף שהתביעה נדחתה ברובה המכריע. כמו כן הסכום של החיוב בהוצאות הנו חסר פרופורציה לעומת התביעה.

לאור מצבו הכלכלי של קיבוץ חוקוק ומתוך דאגה והתחשבות בצורך להמשיך ולקיים את אוכלוסיית הקיבוץ יש צורך לאשר את הפחתת סכומי הגמלה.

בפני רשם האגודות השיתופיות עו"ד אורי זליגמן. תיק מס' 602/106/11. פקודת האגודות השיתופיות נ' קיבוץ חוקוק
06/07/2011

קיבוץ חוקוק  פנה למשרד רשם האגודות השיתופיות בבקשה לבחון את מסוגלות הקיבוץ לעמוד בחובתו לספק או להשלים לחבריו את הצרכים להם הם זכאים על פי חוק. על סמך בקשת הקיבוץ, החליט עוזר הרשם למנות חוקרים.

עקב מצבה החברתי והכלכלי של מעונות עובדים בקריית משה, הורה רשם האגודות השיתופיות לפרק את האגודה, ולא להופכה לחברה בע"מ.

בפני רשם האגודות השיתופיות עו"ד אורי זליגמן. תיק מס' 645-119-10. מעונות עובדים בקריית משה נ' וירצבורג אריה
06/07/2011

רשם האגודות השיתופיות קיבל את המלצת דו"ח החקירה בעניינה של מעונות עובדים בקריית משה והורה כי נוכח מצבה החברתי והכלכלי של האגודה, יש לפרק את האגודה וימונה לה מפרק מפעיל. אין אפשרות להפוך את אגודה שיתופית לחברה. שכן, על מנת לבצע את המעבר מאגודה שיתופית לחברה, יש הליכים מקדמים אותם יש לקיים. הליכים אלו לא בוצעו, ולפיכך, אין האגודה מוסמכת לכנס אסיפה כללית למטרת אישור ההליך המבוקש. יתר על כן, חברת העובדים מתנגדת להפיכת האגודה לחברה בע"מ, וללא הסכמתה, אין אפשרות לבצע את הליך הפיכת האגודה לחברה.לדף הבא        1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    לדף הקודם        

 

 

מגדל החשמונאים, רח' החשמונאים 100, ת"ד 20221, תל אביב 60201 | טלפון 03-5629911, פקס 03-5625353 | דואר אלקטרוני: office@mach-law.co.il