חיפוש
הרשם לקבלת עדכונים English
פרופיל המשרד | הצוות המקצועי | תחומי עיסוק | לקוחותינו | מהווי המשרד | צור קשר
 

הנחיות לועדת ביקורת באגודה שיתופית.

הרצאתו של עו''ד אורי זליגמן- רשם האגודות השיתופיות. השתלמות לחברי ועדת ביקורת במועצות האזוריות
16/05/2010

 

 

משרד התעשייה המסחר והתעסוקה

האגף לאיגוד שיתופי

 

 

א' אדר, תש"ע

15 פברואר 2010

 

מס': א- הנחיות לועדת

 

                      הנחיות לועדת ביקורת באגודה שיתופית

 

בשל מורכבות הפעולות באגודה השיתופית מתחייבת נקיטת כל הצעדים האפשריים להבטחת היעילות המירבית וסידרי מבדק פנימי נאות של פעולות האגודה, זאת על-מנת להבטיח את האינטרסים ואת הזכויות של האגודה ושל חבריה.

כמו-כן עולים מידי פעם לכותרות מעשי שחיתות אלו או אחרים הפוגעים באינטרסים הכלכליים והחברתיים של האגודה, מכאן שיש לנקוט בפעולות למניעת התהוות מעשי שחיתות באמצעות חיזוק שומרי הסף.

בין שומרי הסף של מקבלי ההחלטות של האגודה נמצאים מבקר הפנים וועדת הביקורת הנחשבת "ככלב השמירה" של האסיפה הכללית על הפעולות וההתנהלויות של רשויות האגודה.

א. יש להבחין בשלושה סוגי ביקורת:

1. ביקורת חיצונית:

הנערכת על-ידי ברית פיקוח או רואה חשבון המבקר, בסוף כל שנת כספים של האגודה ומטרתה לבחון אם הדוחות הכספיים משקפים באופן נאות את מצב האגודה בהתאם לעקרונות חשבונאיים מקובלים. ביקורת זו היא פיננסית בעיקרה ומשקפת תמונת מצב ליום מסויים, 31/12 לכל שנה. ביקורת זו אינה ערוכה ואינה מסוגלת על-כן לעקוב אחר הנעשה בעסקי האגודה לאורך שנת הכספים. כמו-כן אינה מיועדת לאיתור מעילות וגניבות. היא נערכת לאחר המעשה, דבר המקשה על מניעת ליקויים או גילויים בהתאם.

2. מבקר פנים:

מאפיין בדרך כלל אגודות עם מורכבות ארגונית גדולה ומחזורי כספים גדולים.

מאפייני הבקרה הפנימית הם מכלול הפעולות והנהלים אשר באים להבטיח שמירה על שלמות הנכסים, על בקרה פנימית ומנהל תקין ועל שקיפות מדיניות הועד הכוללים בין השאר את הפרדת התפקידים, שחיקת בקרות, הרשאות חתימה, האצלת הסמכויות, רוטציה, מתן חופשות שנתיות, הוראות ונהלים בכתב, נהלי רישום עסקאות, רכישת טובין, מכרזים והצעות מחיר, דוחות ניהוליים ובקרה ניהולית.

מבקר הפנים כפוף, בדרך כלל, לועד ומתמנה על-ידו. במקרים מסויימים מכפיפים את מבקר הפנים לועדת הביקורת של האגודה. במקרה זה רצוי כי האסיפה הכללית היא אשר תמנה את מבקר הפנים בהמלצת הועד או ועדת הביקורת.

עם מינויו מוציא לו הועד כתב מינוי שכולל את תחומי אחריותו, תקופת עבודתו והיקף משרתו, הסדרים כספיים, סדרי כפיפותו לועד או לועדת הביקורת, דרכי הדיווח וכן את יחסי הגומלין בינו לבין ועדת הביקורת והגופים המבוקרים. 

רצוי כי מינוי מבקר הפנים ייעשה בהתייעצות עם ועדת הביקורת של האגודה.

מומלץ כי מבקר הפנים יהיה מוסמך מטעם לשכת המבקרים הפנימיים בישראל, בעל נסיון והכשרה מוכחים בביקורת פנימית, בעיקר באגודות שיתופיות. מבקר הפנים לא יהיה חבר האגודה או קרוב משפחה של חבר וחבר לשעבר של האגודה. אין לו עיסוק שיכול ליצור ניגוד ענינים עם העסקתו כמבקר פנים של האגודה. הפסקת עבודתו תיעשה בהתאם להחלטת הועד ברוב מיוחד. במקרים מסויימים רשאי המבקר לדרוש להביא את סוגיית הפסקת עבודתו לדיון והחלטה של האסיפה הכללית.

יש להגן על מבקר הפנים מפני שרירות הלב של רשויות האגודה אותן הוא אמור לבקר. יש לשמור על עצמאותו ואי תלותו של מבקר הפנים בעת ביצוע עבודתו אחרת תיפגע חיוניותה וחשיבותה של עבודתו.

דו"ח המבקר יוגש בד בבד לועד ולועדת הביקורת.

ממצאי מבקר הפנים הם בגדר המלצה בלבד בפני הועד בעוד ממצאי ועדת הביקורת. הם בגדר המלצה בפני האסיפה הכללית.

ככלל רצוי כי ייקבעו הסדרי עבודה וחלוקת תפקידים וסמכויות בין מבקר הפנים לבין ועדת הביקורת.

מבקר הפנים לא יטפל ישירות בתלונות חברי אגודה אלא באמצעות ותגים: 

 

מגדל החשמונאים, רח' החשמונאים 100, ת"ד 20221, תל אביב 60201 | טלפון 03-5629911, פקס 03-5625353 | דואר אלקטרוני: office@mach-law.co.il